top of page
Hem: Välkommen
Bild 1.jpg

RESERVOFFICERSAKADEMIEN

Kunskap - Insikt - Engagemang

 

 

Studiecirkel våren 2024

Utmaningar - exposé

            

Cirkelledare: Jan Sjölin

Under våren kommer vi vidare bearbeta de utmaningar som vi identifierat i alla tidigare studiecirklar i ljuset an det nya omvärldsläget i studiecirkeln utmaningar – exposé. Utöver detta kommer vi att inleda med de utmaningar som Kina och Ryssland skapat.

Den formella ramen är fyra Kunskapskvällar med omfattningen två timmar och med vissa grupparbetsuppgifter under mellantiden. För att göra deltagandet möjligt över hela landet så arbetar vi i med webbmöten i Teams.

Se alla avslutade studiecirklar

Mer information kommer inom kort.

Rev PB1 2023 11 10  

Läs - och hörvärt

Här hittar du korta sammanfattningar och länkar till spännande rapporter från tankesmedjor och media, bra poddavsnitt m.m. Ämnena kan t.ex. behandla:

  • Konflikter, aktiva och frusna

  • Kamp om resurser: vatten, sällsynta jordartsmetaller, litium, olje/gasfyndigheter, fiske

  • Svarta svanar, viktiga teknikgenombrott

  • Tänkbar påverkan på svensk säkerhet, direkt och indirekt

Hem: Om oss

Studiecirklar / seminarieserier

Studiecirklarna kommer inledningsvis att genomföras på distans med stöd av Microsoft Teams. Ca fem möten planeras med ca två veckors mellanrum. Deltagarna förväntas vara aktiva och bland annat redovisa tilldelade uppgifter.                                

Deltagaravgiften är ca 400:-/kurs och används till del av litteraturkostnaderna, dokumentation och en enkel tackpresent till inbjudna föreläsare. Avgiften erläggs när du antagits till studiecirkeln. Medlemmar i Sverof betalar  ingen deltagaravgift.

Studiecirkelledningen förbehåller sig rätten att anpassa antalet deltagare till det praktiskt lämpliga vid distansmöten.

Hittills har genomförts studiecirklarna Uppdragstaktik, Arktis samt Civila delen av Totalförsvaret. Krig i vår tid studeras under våren 2023. Ett antal ytterligare föreslagna cirklar finns under fliken "Föreslagna  studiecirklar" överst på denna sida. ​

Rev PB2 2023-11-19  

Hem: Text

Reservoffocersakademien

 

  • Gå med i vår facebookgrupp "Reservofficersakademien" och delta i diskussionerna! Där hittar du bland annat mycket bra länkar till information om Ukrainakriget.

  • Reservofficersakademien har med glädje och stolthet mottagit ett generöst bidrag från Kungl Krigsvetenskapsakademien. Det är ett bevis på att vår verksamhet uppfattas som seriös och viktig.

  • Vår studiecirkel om Uppdragstaktik hade en mycket trevlig återsamling juni 2022 med uppstart av Alumninätverkets närmare 30 entusiastiska deltagare. Stefan Cako utsågs till kontaktperson för detta. Nätverket representerar många kompetenser från försvar, statsförvaltning och näringsliv. Även Finland och Norge är representerade. Deltagarna har studerat den mycket intressanta litteratur som genmj Karlis Neretnieks har anvisat som underlag för de spännande seminarierna.

  • Studiecirkeln om Arktis inleddes i december 2021 med en introduktion till ämnet ur ett flertal intressanta aspekter. Därefter följde enskilda studier av kursmaterialet fram till den första kunskapskvällen i början av februari. Studiecirkeln samlade ett fyrtiotal deltagare och höll sex möten. Flera deltagare hade även varit med i vår  cirkel om Uppdragstaktik vilket ju är ett glädjande gott betyg! Återsamlingen skedde i december 2022. En alumnigrupp skapades med Knut Olav Drivenes som sammanhållande. Han lägger upp nya intressanta länkar om Arktis i Läs- och Hörvärt.

  • Juni-december 2022 genomfördes studiecirkeln om det civila försvaret. De närmare 40 deltagarna hade förmånen att ha den synnerligen kunnige och pedagogiske Björn Körlof som föreläsare. Ämnet är högaktuellt och omfattande förbättringar av denna eftersatta del av totalförsvaret kan emotses.

  • Under vinten/våren 2022/23 pågick studiecirkeln Krig i vår tid. Bland annat drog vi lärdomar från Ukrainakriget och pågående informationsoperationer och hybridkrigföring mot Väst. Startmötet ägde rum i december 2022 och den avslutande föreläsningen gavs den 14 juni.

******

I det livslånga lärandet för reservofficerarna har den viktiga aspekten försvars- och säkerhetspolitik en nyckelroll. Här finns många olika källor, men för möjligheten till mera reflekterande aktiviteter av något längre karaktär går det nog att göra ytterligare insatser för reservofficerarna/ reservisterna. 

Reservofficersakademien är i sitt uppstartskede tänkt som en ett antal ”studiecirklar” i dess bästa form, bemannade av såväl engagerade deltagare med stor tankemässig nyfikenhet, som kompetenta kunskapsbärare/diskussionsledare. Det kommer knappast vara brist på intressanta ämnen, genererade främst av de potentiella deltagarna. Allt kommer inte att kunna förverkligas inom denna ram, men ett antal områden kommer att kunna hanteras.

 Varje fråga/ämne som behandlats redovisas i en rapport och/eller ett seminarieunderlag. På längre sikt kan även ”exkursioner”, in- och utrikes, bli aktuella.

Rev PA1 3023-07-01  

bottom of page