top of page

OM OSS

Reservofficersakademien

Vi lever i turbulenta tider. Vi har just genomlevt COVID 19. Förhoppningsvis var det ett exempel på ”avbrott med återgång”, men det är långt ifrån den enda oroande företeelse som finns omkring oss. 

En del kortsiktiga, en del långsiktiga, nationella, internationella, säkerhetspolitiska, icke

På något vis måste även vi reservofficerare, (en delmängd av reservistkretsen), förhålla oss till alla dessa utmaningar som genereras. Antingen kan vi välja att vara mera av ”turister” – att ganska passivt konsumera färdiga förklaringsmodeller från envars nyhetskanaler utan större reflektion samt att undvika utmanande och spännande åsiktsutbyten med andra som kan erbjuda tankemässigt ”tuggmotstånd”. 

Eller så kan vi välja att vara mera av ”upptäcktsresanden” – att aktivt konsumera och reflektera från även andra nyhetskanaler och då blir det rejält av tankemässigt ”tuggmotstånd” inte minst genom tankeutbyten med andra reservofficerare/(reservister) med liknande sinnelag: nyfikenheten kring att kunna bringa ”insikt” kring utmaningarna och ge insikten vidare i samhället så att ytterligare kollegor blir mera insiktsfulla och samhället i någon mån mera robust.

 

Vad 

Inom en krets av reservofficerare, med en gedigen bakgrund även kring säkerhetspolitiska utmaningar i bred bemärkelse, så har det sedan länge växt fram tanken på en ”akademi” kring ökad robusthet i samhället, med utgångpunkten i säkerhetspolitiska utmaningar/perspektiv. 

Begreppet ”akademi” skall inte uppfattas som något speciellt pompöst, resurskrävande eller exkluderande i form av krav på stora främst formella kunskaper. Däremot kommer några av ledorden från akademiskt förhållningssätt att finnas med: intellektuell/tankemässig ordning, att arbeta med frågeställningar som spelar roll. Mycket förenklat är innebörden i detta att de akademiska nyckelorden: relevans, reliabilitet och validitet är styrande. Konstigare behöver det inte vara!

Hur 

I det livslånga lärandet för reservofficerarna har den viktiga aspekten försvars och säkerhetspolitik en nyckelroll. Här finns många olika källor, men möjligheten till mera reflekterande aktiviteter av något längre karaktär, här går det nog att göra ytterligare insatser för reservofficerarna/reservisterna. Reservofficersakademien är ett exempel på detta som satsar främst på interaktiva studiecirklar, för att stötta KUNSKAP -  INSIKT -  ENGAGEMANG  på uthållig hög nivå.

Reservist- (Reservofficers-)akademien är i sitt uppstartskede tänkt som en ett antal ”studiecirklar” i dess bästa form, bemannade av såväl engagerade deltagare med stor tankemässig nyfikenhet, som kompetenta kunskapsbärare/diskussionsledare. Det kommer knappast vara brist på intressanta ämnen, genererade främst av de potentiella deltagarna. Allt kommer inte att kunna förverkligas inom denna ram, men ett antal områden kommer att kunna hanteras.

 Varje fråga/ämne som behandlats redovisas i en rapport och/eller ett seminarieunderlag. På längre sikt kan även ”exkursioner”, in- och utrikes, bli aktuella.

Genom att utnyttja de verktyg som kommit till mer allmänt bruk i dessa Corona-tider, typ mötesplattformar på nätet – till exempel  Microsoft Teams, så blir det mindre tryck på att i närtid träffas i person.  (Var lugn, det kommer även att erbjudas gott stöd kring att få till typ Microsoft Teams, samt parallellt även med mobil – röstmedverkan).

Som en ytterligare kontakt till reservofficerarna, så kommer det på hemsidan att finnas ”LÄS- och HÖRVÄRT”, en länk där intressanta företeelser kommer att kommenteras. Den kommer att med förnyas med rimlig frekvens.

                                   

Roland Halvorsen   Jan Sjölin  

Rev PA1 2023-06-22

Om oss: Om oss
bottom of page