top of page

Uppdragstaktik

Omfattningen har varit fem studiekvällar med mellanliggande gruppvisa möten för presentations-förberedelser.

Ett inläsningsmaterial på cirka 100 sidor har studerats.

Studiecirkeln har avslutats med en återsamling.

Kunskapsperson har varit generalmajor Karlis Neretnieks, bland annat tidigare rektor för Försvars-högskolan. Cirkelledare har varit Jan Sjölin, professor emeritus.

 

Bakgrunden till studiecirkeln är att Överbefälhavaren, i Försvarsmaktens strategiska doktrin, fastslagit att uppdragstaktik skall vara styrande för Försvarsmaktens verksamhet.

 Studiecirkeln har syftat till att deltagarna skall bilda sig en egen uppfattning om uppdragstaktikens väsen och också väcka tankar om hur uppdragstaktiskt synsätt och agerande kan påverka envars militära och civila verksamhet.

Inläsning av anvisad litteratur, deltagande i kunskapskvällarna och de gruppvisa mötena med presentationsförberedelser uppskattas ha tagit 30–40 timmar i anspråk. Studiecirkeln kommer fortsätta inom ramen för Reservofficersakademiens alumni-verksamhet.

Rev PB1 2024-04-06

Kunskapskväll 1

Helmut von Moltke d.ä.

Kunskapskväll 2

Kunskapskväll 3

Kunskapskväll 4-5

Kunskapskväll 6

Varför uppdragstaktik

Finns faror och problem med uppdragstaktik

Uppdragstaktik i framtiden

Uppragstaktik i den egna verksamheten

Aktuella exempel på uppdragstaktik från bland annat kriget i Ukraina

Integration

Återsamling

bottom of page