F%C3%B6rel%C3%A4sningssal_edited.jpg

RESERVOFFICERSAKADEMIEN

Kunskap - Insikt - Engagemang

AKTUELLT!

* Reservofficersakademien har med glädje och stolthet mottagit ett generöst bidrag från Kungl Krigsvetenskapsakademien. Det är ett bevis på att vår verksamhet uppfattas som seriös och viktig.

* Den mycket kvalificerade och uppskattade högsta reservofficerskursen genomförs för andra gången v 49-50!

https://www.fhs.se/utbildningar/strategisk-reservofficerskurs.html

* Vår studiecirkel om Uppdragstaktik pågår med närmare 30 entusiastiska deltagare. De medför många kompetenser från försvar, statsförvaltning och näringsliv. Även Finland och Norge är representerade. Deltagarna har studerat den mycket intressanta litteratur som genmj Karlis Neretnieks har anvisat som underlag för de spännande seminarierna.

* Vår nya studiecirkel om Arktis inleds den 15 december med en introduktion till ämnet ur ett flertal intressanta aspekter. Därefter följer enskilda studier av kursmaterialet fram till den första kunskapskvällen i början av februari.Ett trettiotal deltagare har anmält sig. Flera av dem är bekanta sedan vår  cirkel om Uppdragstaktik vilket ju är ett glädjande gott betyg!

******

I det livslånga lärandet för reservofficerarna har den viktiga aspekten försvars- och säkerhetspolitik en nyckelroll. Här finns många olika källor, men för möjligheten till mera reflekterande aktiviteter av något längre karaktär går det nog att göra ytterligare insatser för reservofficerarna/reservisterna. 

Reservofficersakademien är i sitt uppstartskede tänkt som en ett antal ”studiecirklar” i dess bästa form, bemannade av såväl engagerade deltagare med stor tankemässig nyfikenhet, som kompetenta kunskapsbärare/diskussionsledare. Det kommer knappast vara brist på intressanta ämnen, genererade främst av de potentiella deltagarna. Allt kommer inte att kunna förverkligas inom denna ram, men ett antal områden kommer att kunna hanteras.

 Varje fråga/ämne som behandlats redovisas i en rapport och/eller ett seminarieunderlag. På längre sikt kan även ”exkursioner”, in- och utrikes, bli aktuella.

LÄS- OCH HÖRVÄRT

Här hittar du korta sammanfattningar och länkar till spännande rapporter från tankesmedjor och media, bra poddavsnitt m.m. Ämnena kan t.ex. behandla:
Konflikter, aktiva och frusna
Kamp om resurser: vatten, sällsynta jordartsmetaller, litium, olje/gasfyndigheter, fiske
Svarta svanar, viktiga teknikgenombrott
Tänkbar påverkan på svensk säkerhet, direkt och indirekt

 

STUDIECIRKLAR/SEMINARIESERIER

Studiecirklarna kommer inledningsvis att genomföras på distans med stöd av Microsoft Teams. Ca fem möten planeras med ca två veckors mellanrum. Deltagarna förväntas vara aktiva och bland annat redovisa tilldelade uppgifter.                                

Deltagaravgiften är 150-250:-/kurs och används till del av litteraturkostnaderna, dokumentation och en enkel tackpresent till inbjudna föreläsare. Avgiften erläggs när du antagits till studiecirkeln. 

Studiecirkelledningen förbehåller sig rätten att anpassa antalet deltagare till det praktiskt lämpliga vid distansmöten.

Inledningsvis genomförs Uppdragstaktik och därefter sannolikt Arktis. Östersjöstudien planeras att genomföras under 2022. Ett antal ytterligare föreslagna cirklar finns under fliken "Föreslagna  studiecirklar" överst på denna sida. ​

 

UPPDRAGSTAKTIK

Hoppa av planet

Cirkelledare

Jan Sjölin

 

Resurspersoner/föreläsare

Karlis Neretnieks

 

Studiematerial, exempel

Neretnieks skrifter, Försvarsmaktens reglementen och handböcker. Ola Palmqvist “Tillbaka till framtiden” i Försvar och Säkerhet, KKrVA.

* I Läs- och hörvärt hittar du länkar till bra underlag om uppdragstaktik.

Frågeställningar, exempel

 • Har uppdragstaktikens anda gått förlorad inom FM? I så fall varför: brister i utbildningen, förlamande regelverk vid övningar, alltför styrda övningar, rädsla för att göra fel och hamna i medierna?

 • Erfarenheter av den svenska förvaltningsmodellen inom civilsamhället. Ansvarsfördelningens brister under t.ex. pandemikrisen? (Det avskaffade) tjänstemannansvaret jämfört med militär chefs ansvar.

 • Erfarenheter av uppdragstaktik inom näringslivet.

 • Hur utbilda (reserv)officerare i uppdragstaktik?

ARKTIS

Iceberg Lake

Cirkelledare

Jan Sjölin

 

Resurspersoner/föreläsare

Niklas Granholm, FOI

 

Studiematerial, exempel

Ett antal FOI-skrifter, CIOR-seminariet, FoF-seminariet, utländska tankesmedjor

* Under Läs- och hörvärt hittar du ett antal intressanta länkar under "Arktis". 

Frågeställningar, exempel

 • Arktis ökade strategiska betydelse: nya sjötransportleder, naturresurser m.m.

 • Tänkbara konflikter i Arktisområdet: aktörer (särskilt Ryssland, Kina, Nato) och spridningsrisker

 • Svenska arméförbands förmågeutveckling enligt Försvarsbeslutet

 • Svensk-finsk-norska försvarssamarbetet

KAN NATO FÖRSVARA ÖSTERSJÖOMRÅDET?

Cirkelledare

Jan Sjölin

Resurspersoner/föreläsare

Erling Johansson, Karlis Neretnieks

 

Studiematerial, exempel

Studier från bl.a. RAND, FOI-publikationer, böcker t.ex. Till bröders hjälp, Jamestowns skrifter m.m.

* Under Läs- och hörvärt hittar du ett antal intressanta länkar under "Östersjöområdet". 

Frågeställningar, exempel

 • Hotet. Vad vill Ryssland?

 • Rysslands och övriga Östersjöländers militära förmågor

 • Beredskapsläget vid Natos och nationella förband, Natos förstärkningsalternativ

 • Risk för inledande nedkämpning av framgrupperade stridskrafter

 • Hur motverka ryska AA/AD-förmågor

 • Tilltransportproblem: EU:s och nationella regler för ammunitionstransporter, svårigheter hyra civila fartyg för tilltransporter över Atlanten 

 • Sveriges roll vid tänkbara Östersjökonflikter

 • En konflikt kring Östersjön som del av ett större scenario

 • Genomför kartkrigsspel i Östersjöområdet

ANMÄLAN TILL STUDIECIRKEL

Använd knappen Anmälan nedan och ange följande uppgifter i ebrevet:

 • födelseår

 • namn

 • epostadress

 • vilken studiecirkel du önskar delta i 

 • kort om din bakgrund och eventuell särskild kompetens inom ämnet

 

Välkommen med din intresseanmälan!

Tallinn Studiecirkel Östersjön.JPG