Bild 1.jpg

RESERVOFFICERSAKADEMIEN

Kunskap - Insikt - Engagemang

AKTUELLT!

 • Gå med i vår facebookgrupp "Reservofficersakademien" och delta i diskussionerna där!

Där hittar du bland annat mycket bra länkar till information om Ukrainakriget.

 • Reservofficersakademien har med glädje och stolthet mottagit ett generöst bidrag från Kungl Krigsvetenskapsakademien. Det är ett bevis på att vår verksamhet uppfattas som seriös och viktig.

 • Vår studiecirkel om Uppdragstaktik hade en mycket trevlig återsamling den 1 juni med uppstart av Alumninätverkets närmare 30 entusiastiska deltagare. Stefan Cako utsågs till kontaktperson för detta. Nätverket representerar många kompetenser från försvar, statsförvaltning och näringsliv. Även Finland och Norge är representerade. Deltagarna har studerat den mycket intressanta litteratur som genmj Karlis Neretnieks har anvisat som underlag för de spännande seminarierna.

 • Studiecirkeln om Arktis inleddes den 15 december med en introduktion till ämnet ur ett flertal intressanta aspekter. Därefter följde enskilda studier av kursmaterialet fram till den första kunskapskvällen i början av februari. Studiecirkeln samlade ett fyrtiotal deltagare och höll sex möten. Flera deltagare hade även varit med i vår  cirkel om Uppdragstaktik vilket ju är ett glädjande gott betyg! Återsamling sker den 20 december 2022.

 • Den 15 juni startade studiecirkeln om det civila försvaret. De närmare 40 deltagarna har förmånen att ha den synnerligen kunnige och pedagogiske Björn Körlof som föreläsare. Ämnet är högaktuellt och omfattande förbättringar av denna eftersatta del av totalförsvaret kan emotses. En särskild minister för civilt försvar har tillsatts.

 • Nu planeras studiecirkeln för vinten/våren 2022-2023. Bland annat kommer vi att dra lärdomar från Ukrainakriget och pågående informationsoperationer och hybridkrigföring mot Väst. Se nedan! Startmöte sker den 19 december 2022.

******

I det livslånga lärandet för reservofficerarna har den viktiga aspekten försvars- och säkerhetspolitik en nyckelroll. Här finns många olika källor, men för möjligheten till mera reflekterande aktiviteter av något längre karaktär går det nog att göra ytterligare insatser för reservofficerarna/ reservisterna. 

Reservofficersakademien är i sitt uppstartskede tänkt som en ett antal ”studiecirklar” i dess bästa form, bemannade av såväl engagerade deltagare med stor tankemässig nyfikenhet, som kompetenta kunskapsbärare/diskussionsledare. Det kommer knappast vara brist på intressanta ämnen, genererade främst av de potentiella deltagarna. Allt kommer inte att kunna förverkligas inom denna ram, men ett antal områden kommer att kunna hanteras.

 Varje fråga/ämne som behandlats redovisas i en rapport och/eller ett seminarieunderlag. På längre sikt kan även ”exkursioner”, in- och utrikes, bli aktuella.

LÄS- OCH HÖRVÄRT

Här hittar du korta sammanfattningar och länkar till spännande rapporter från tankesmedjor och media, bra poddavsnitt m.m. Ämnena kan t.ex. behandla:

 • Konflikter, aktiva och frusna

 • Kamp om resurser: vatten, sällsynta jordartsmetaller, litium, olje/gasfyndigheter, fiske

 • Svarta svanar, viktiga teknikgenombrott

 • Tänkbar påverkan på svensk säkerhet, direkt och indirekt

 

STUDIECIRKLAR/SEMINARIESERIER

Studiecirklarna kommer inledningsvis att genomföras på distans med stöd av Microsoft Teams. Ca fem möten planeras med ca två veckors mellanrum. Deltagarna förväntas vara aktiva och bland annat redovisa tilldelade uppgifter.                                

Deltagaravgiften är ca 300:-/kurs och används till del av litteraturkostnaderna, dokumentation och en enkel tackpresent till inbjudna föreläsare. Avgiften erläggs när du antagits till studiecirkeln. Medlemmar i Sverof betalar  ingen deltagaravgift.

Studiecirkelledningen förbehåller sig rätten att anpassa antalet deltagare till det praktiskt lämpliga vid distansmöten.

Inledningsvis genomfördes Uppdragstaktik respektive Arktis. Civila delen av Totalförsvaret studeras under hösten 2022. Ett antal ytterligare föreslagna cirklar finns under fliken "Föreslagna  studiecirklar" överst på denna sida. ​

 

UPPDRAGSTAKTIK
(Fortsatt verksamhet i dess alumninätverk)

Hoppa av planet

Cirkelledare

Jan Sjölin

 

Resurspersoner/föreläsare

Karlis Neretnieks med flera

 

Studiematerial, exempel

Neretnieks skrifter, Försvarsmaktens reglementen och handböcker. Ola Palmqvist “Tillbaka till framtiden” i Försvar och Säkerhet, KKrVA.

Under fliken "Läs- och hörvärt" hittar du länkar till bra underlag om uppdragstaktik.

Frågeställningar, exempel

 • Har uppdragstaktikens anda gått förlorad inom FM? I så fall varför: brister i utbildningen, förlamande regelverk vid övningar, alltför styrda övningar, rädsla för att göra fel och hamna i medierna?

 • Erfarenheter av den svenska förvaltningsmodellen inom civilsamhället. Ansvarsfördelningens brister under t.ex. pandemikrisen? (Det avskaffade) tjänstemannansvaret jämfört med militär chefs ansvar.

 • Erfarenheter av uppdragstaktik inom näringslivet.

 • Hur utbilda (reserv)officerare i uppdragstaktik?

(Studiecirkelns Steg 1 avslutades under senhösten 2021. Återsamlingen med uppstarten av Alumnigruppen Uppdragstaktik ägde rum den 1 juni 2022.)

ARKTIS
(Pågående)

Iceberg Lake

 

Cirkelledare

Jan Sjölin

 

Resurspersoner/föreläsare

Niklas Granholm FOI med flera.

 

Studiematerial, exempel

Ett antal FOI-skrifter, CIOR-seminariet, FoF-seminariet, utländska tankesmedjor

Under fliken "Läs- och hörvärt" hittar du ett antal intressanta länkar under under fliken "Arktis". 

Frågeställningar, exempel

 • Arktis ökade strategiska betydelse: nya sjötransportleder, naturresurser m.m.

 • Tänkbara konflikter i Arktisområdet: aktörer (särskilt Ryssland, Kina, Nato) och spridningsrisker

 • Svensk-finsk-norska försvarssamarbetet

Efter enskilda studier av litteraturen efter uppstartkvällen 15 december 2021 så
genomfördes den första kunskapskvällen 2 februari. Deltagarkretsen är knappt 40 –
inklusive från Norge, Finland samt Lettland. Flera är väl kända från studiecirkeln
Uppdragstaktik.


Steg 1 avslutades under maj 2022. Återsamlingen med uppstarten av
Alumnigruppen Arktis sker den 20 december 2022.

 

 

 

CIVILT FÖRSVAR

(Pågående - steg 1 avslutas den 14 december 2022)

 

Cirkelledare

Jan Sjölin

Resurspersoner/föreläsare

Björn Körlof

Björn von Sydow

med flera

 • Sveriges säkerhetspolitiska utgångsläge

 • Förändringar relevanta för det civila totalförsvarsperspektivet

 • Konceptet för det svenska totalförsvaret

 • Utblick mot Finland och Norge

 • Exempel från den regionala och lokala nivån

Studiematerial: under fliken "Läs- och hörvärt" hittar du bra länkar under "Civilt försvar". 

 

Ett inledande möte hölls den 15 juni och de ca sex kunskapskvällarna genomförs under augusti-december. Återsamling med uppstart av Alumnigruppen Civilt försvar sker före sommaren 2023. Mer information hittar du här.

 

KRIG I VÅR TID. HUR MÖTER VI DE NYA HOTEN?

https://depositphotos.com/563383598/free-stock-photo-borodyanka-kyiv-region-ukraine-april.html

Cirkelledare: Jan Sjölin

Resurspersoner/föreläsare

Karlis Neretnieks, Joakim Paasikivi, Nils Bildt,

Björn Körlof, Lars Nicander, Hanna Linderstål,

Freddy Jönsson Hanberg, Natos och

EU:s tre centrum för cyberkrigföring, strategisk kommunikation

och hybridkrigföring i Tallinn, Riga respektive Helsingfors.

Introduktionsmöte via TEAMS sker den 19 december 2022. Därefter sex kunskapskvällar, den första den 25 januari, till mitten av juni 2023.

Lärdomar från Ukrainakriget

 • Rysk terrorkrigföring mot civilbefolkningen

 • Hur vann Ukraina informationskriget?

 • Den överlägsna ukrainska operationskonsten och uppdragstaktiken

 • Hybridkrigföringen mot väst; sabotage utan avsändare mot gas/olja/el/internet, cyberhotet

 • Hur förbättra Sveriges försörjningsförmåga?

Studiematerial: under fliken "Läs- och hörvärt" hittar du bra länkar under "Krig i vår tid". 

Anmäl dig snarast med knappen nederst på sidan.

HUR KAN NATO FÖRSVARA ÖSTERSJÖOMRÅDET?

(Prel. hösten 2023)

​Cirkelledare

Jan Sjölin

Resurspersoner/föreläsare

Erling Johansson, Karlis Neretnieks

​Studiematerial, exempel

Studier från bl.a. RAND, FOI-publikationer, böcker t.ex. Till bröders hjälp, Jamestowns skrifter m.m.

Under fliken "Läs- och hörvärt" hittar du ett antal intressanta länkar under "Östersjöområdet". 

Frågeställningar, exempel

 • Hotet. Vad vill Ryssland?

 • Rysslands och övriga Östersjöländers militära förmågor

 • Beredskapsläget vid Natos och nationella förband, Natos förstärkningsalternativ

 • Risk för inledande nedkämpning av framgrupperade stridskrafter

 • Hur motverka ryska AA/AD-förmågor

 • Tilltransportproblem: EU:s och nationella regler för ammunitionstransporter, svårigheter hyra civila fartyg för tilltransporter över Atlanten 

 • Sveriges roll vid tänkbara Östersjökonflikter

 • Hur förändras svensk krigsplanläggning efter vårt inträde i Nato?

 • Vilken rollfördelning är tänkbar i Östersjöregionen efter ett svenskt och finskt Natointräde?

 • En konflikt kring Östersjön som del av ett större scenario

 • Genomför kartkrigsspel i Östersjöområdet

ANMÄLAN TILL STUDIECIRKEL

Använd knappen Anmälan nedan och ange följande uppgifter i ebrevet:

 • födelseår

 • namn

 • epostadress

 • vilken studiecirkel du önskar delta i 

 • kort om din bakgrund och eventuell särskild kompetens inom ämnet

 • ange om du är medlem i Sverof. I så fall står Sverof för deltagaravgiften.

Försvarsrelaterat (max 80 tecken)

Civilt relaterat (max 80 tecken)

Välkommen med din intresseanmälan!

Tallinn Studiecirkel Östersjön.JPG