top of page

FÖRESLAGNA STUDIECIRKLAR

Här är ett antal hittills föreslagna studiecirklar. Meddela oss gärna om du tycker någon av dem förefaller särskilt intressant för dig.

 

Du är välkommen att komma med egna förslag. 

Hur kan Nato försvara Östersjöområdet?

​Cirkelledare

Jan Sjölin

Resurspersoner/föreläsare

Erling Johansson, Karlis Neretnieks

​Studiematerial, exempel

Studier från bl.a. RAND, FOI-publikationer, böcker t.ex. Till bröders hjälp, Jamestowns skrifter m.m.

Under fliken "Läs- och hörvärt" hittar du ett antal intressanta länkar under "Östersjöområdet". 

Frågeställningar, exempel

 • Hotet. Vad vill Ryssland?

 • Rysslands och övriga Östersjöländers militära förmågor

 • Beredskapsläget vid Natos och nationella förband, Natos förstärkningsalternativ

 • Risk för inledande nedkämpning av framgrupperade stridskrafter

 • Hur motverka ryska AA/AD-förmågor

 • Tilltransportproblem: EU:s och nationella regler för ammunitionstransporter, svårigheter hyra civila fartyg för tilltransporter över Atlanten 

 • Sveriges roll vid tänkbara Östersjökonflikter

 • Hur förändras svensk krigsplanläggning efter vårt inträde i Nato?

 • Vilken rollfördelning är tänkbar i Östersjöregionen efter ett svenskt och finskt Natointräde?

 • En konflikt kring Östersjön som del av ett större scenario

 • Genomför kartkrigsspel i Östersjöområdet

Global omvärldsbevakning

Cirkelledare

Rafael Vilén

 

Resurspersoner/föreläsare

 

Studiematerial, exempel

Ett stort antal tankesmedjerapporter, nyhetsmedia

 

Frågeställningar, exempel

 • Konflikter, aktiva och frusna

 • Kamp om resurser: vatten, sällsynta jordartsmetaller, litium, olje/gasfyndigheter, fiske

 • Svarta svanar, viktiga teknikgenombrott

 • Tänkbar påverkan på svensk säkerhet, direkt och indirekt

 

Hot mot Sveriges demokratiska stabilitet

Cirkelledare

Resurspersoner/föreläsare

Studiematerial, exempel

Statistik från BRÅ, Migrationsverket, SOM-institutet m.fl.; rapporter från Säpo, MUST. Debattartiklar.

 

Frågeställningar, exempel

 • Påverkansoperationer från Ryssland, Kina

 • Integrationskrisens konsekvenser

 • Utanförskapsområdenas utveckling, konsekvenser

 • Organiserad brottslighet

 • Radikal islamisms utbredning

 • Befolkningens tilltro till myndigheterna, trender

 • Politisk polarisering

 • Källvärdering!

 

Samhällssäkerhet

Cirkelledare

Resurspersoner/föreläsare

Studiematerial, exempel

Offentliga utredningar, debattartiklar, tankesmedjor bl.a. FOI

 

Frågeställningar, exempel

 • Definitioner av samhällssäkerhet (motsvarar ungefär eng. Societal resilience)

 • “Fredstida” hot mot samhällets säkerhet och uthållighet, exempel:

 • Cyberhotet. Pågående kartläggning, attacker av okända aktörer

 • Påverkansoperationer, nättroll, “nyttiga idioter”, styrda debatter

 • Exempel på känsliga områden:

Elförsörjning

Betalningsväsendet

Sjukvård

Transporter

Vattenförsörjning

Livsmedelskedjan

Nyhetsförmedling

 • Insatser i kris enligt Försvarsbeslutet (ev egen studiecirkel)

 • Hur länge klarar olika samhällsfunktioner ett kristillstånd?

 • Det senaste årets kaos kring hanteringen av pandemin har påvisat potentiellt allvarliga begränsningar i regeringens möjligheter att snabbt införa regler som begränsar individuella friheter och rättigheter.

 • Det skulle vara intressant och viktigt att få klarlagt de begränsningar som finns beträffande lagstiftning med mera vid kriser, till exempel under det skymningsläge som ibland föregår faktiska krigstillstånd och även sedan krig förklarats.

 

Civil-militär samverkan inom sjukvården 

Cirkelledare

Resurspersoner/föreläsare 

 

Bakgrund

I ett kris- eller krigsläge kommer det finnas behov av sjukvård för rent civila behov utöver de behov som föranleds av militära aktiviteter. Skiljelinjen mellan civil respektive militär sjukvård kommer att vara svår att upprätthålla. De civila behoven kommer att vara fortsatt stora med hänsyn till demografin och de ökade hälsoproblem som detta föranleder.

Pandemin har blottlagt allvarliga brister i regionernas interna styrning av sjukvården vad beträffar fördelning och användning av resurser. En återgång till statligt styrd sjukvård anses av många vara önskvärd men lär dröja. 

 

Frågeställningar

 • Hur förhåller sig NATOs sjukvård till den svenska militära sjukvården? Föreligger samordning beträffande materiel?

 • Vad är utgångspunkten för dimensioneringen av den militära sjukvården? Hur många skadade/sjuka kan omhändertas? Hur förhåller sig den regionala fördelningen och samordningen?

 • Hur stor andel av nuvarande civil sjukvård kan komma att behöva upprätthållas i ett kris/krigsläge? 

 • Hur kan en avstängning påverka möjligheterna att utföra denna sjukvård. Hur länge räcker befintliga materiella resurser? Vad gäller de personella resurserna, hur förhåller sig hälso- och sjukvårdslagen i detta avseende?

 • Vilka möjligheter finns för militär/civil samverkan inom sjukvården och vad behöver göras för att underlätta sådan samverkan?

Folkrätt (“krigets lagar”)

Cirkelledare

Resurspersoner/föreläsare

Studiematerial, exempel

Röda korsets webbkurs, tankesmedjor, media

Frågeställningar, exempel

 • I vilken utsträckning har folkrätten följts i väpnade konflikter efter VK2? Kan mönster urskiljas gällande till exempel aktörer eller konflikttyper? Trender?

 • Vilka regler gäller i inbördeskrig respektive för kamp mot “terroristorganisationer”. Definitionsproblem. Finns gråzoner i folkrätten?

 • Vilka krav på utveckling av folkrätten ställer införandet av autonoma vapensystem?

 • Hur kan folkrätten stärkas?

Militär etik & moral

Cirkelledare

Resurspersoner/föreläsare

Studiematerial, exempel

Dan Roskvist ”OfficersEtik. Ett Diskussionsunderlag och en Vägledning”, utgiven av Arméns Centrum för Ledarskap.

Vägar till militär etik - en tillämpning

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1578621/FULLTEXT01.pdf

Denna studiecirkel kan eventuellt kombineras med Folkrätt ("krigets lagar")

Föreslagna studiecirklar: Vad vi gör
bottom of page